Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży

Konsylium – Centrum Diagnozy i Terapii oferuje kompleksową diagnozę i terapię dzieci i młodzieży. Zapewniamy specjalistyczną pomoc
w następujących trudnościach:

 • zaburzenia emocji i zachowania
 • nadpobudliwość psychoruchowa:
  • ADHD
  • ADD
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu:
  • Zespół Aspergera
  • autyzm
 • trudności okresu dorastania
 • nadwaga i otyłość
 • problemy szkolne:
  • dysleksja rozwojowa (dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
  • trudności z pamięcią  i koncentracją uwagi
  • problemy z organizacją procesu uczenia się
  • tzw. ,,fobia szkolna’’
 • zaburzenia snu (w tym bezsenność, koszmary senne)
 • zaburzenia nastroju (w tym depresja, mania, zaburzenia dwubiegunowe)
 • zaburzenia lękowe (w tym ataki paniki, fobie)
 • zaburzenia odżywiania:
  • anoreksja
  • bulimia
  • ortoreksja
 • uzależnienia, w tym m.in.:
  • uzależnienie od Internetu, komputera, telefonu komórkowego
  • uzależnienie od dopalaczy i innych środków psychoaktywnych
  • uzależnienie od pornografii
 • wady wymowy
 • jąkanie
 • tiki
 • moczenie mimowolne

 

 

Centrum Konsylium zapewnia kompleksową diagnozę psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży. Nasza oferta obejmuje:

 • diagnozę psychologiczną
 • diagnozę psychiatryczną
 • diagnozę pedagogiczną
 • diagnozę logopedyczną

Diagnoza psychologiczna opisuje i wyjaśnia przyczyny i przebieg zaobserwowanych trudności w funkcjonowaniu dziecka. Opiera się
o wywiad psychologiczny z dzieckiem i jego rodzicami, psychologiczne i pedagogiczne badania testowe, obserwację, a także dostarczone opinie od lekarzy, nauczycieli, wypisy ze szpitala, itp. Jej celem jest poznanie badanej osoby pod kątem zasobów i ograniczeń. Diagnoza psychologiczna ukazuje źródła problemów (organiczne, środowiskowe, psychologiczne), daje także prognozę, co do rozwoju dziecka. Stanowi niezbędną podstawę do stworzenia wskazówek wychowawczych dla rodziców oraz zaleceń terapeutycznych dla innych specjalistów.

Uwaga! W naszym Centrum dla dzieci w wieku 0-9 lat oferujemy diagnozę opartą o nowatorskie narzędzie diagnostyczne Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP.

Diagnoza metodą KORP przeznaczona jest dla dzieci od urodzenia do ukończenia 9 roku życia. Pozwala na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Przeprowadzenie diagnozy dziecka w określonym wieku zakończone jest wykreśleniem profilu jego umiejętności, z którego wynika, które sfery rozwoju są rozwinięte prawidłowo, które są opóźnione, a które przyśpieszone. Dzięki temu można podjąć szybką interwencję i w przypadku sfer rozwijających się z opóźnieniem skierować dziecko na specjalistyczne, pogłębione badania oraz zaprogramować odpowiednie działania terapeutyczne.

Diagnozę narzędziem KORP prowadzi w naszym Centrum współautorka metody, mgr Anna Bogacz-Rybczak – psycholog, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania.

Diagnoza psychiatryczna jest pomocna w zrozumieniu przyczyn problemów emocjonalnych, społecznych i behawioralnych (związanych
z zachowaniem i funkcjonowaniem). Pozwala przewidzieć, jak dziecko będzie funkcjonowało w przyszłości. Bywa także niezbędna do określenia wskazówek dla dziecka, jego rodziny i innych specjalistów zajmujących się daną osobą (terapeutów, nauczycieli itp.)

Diagnoza pedagogiczna pozwala określić tendencję rozwojowe dotyczące danego dziecka. Jest niezbędna przy pojawieniu się  trudności dydaktycznych i wychowawczych w przedszkolu lub szkole. Stanowi źródło informacji na temat szkolnej gotowości dziecka. Zalecana m.in. do zrozumienia i przeciwdziałania problemom z koncentracją uwagi, pamięcią, koordynacją wzorkowo-ruchową, sprawnością grafomotoryczną itp.

Diagnoza logopedyczna opiera się o wywiad z rodzicami oraz logopedyczne badanie dziecka. Specjalista ocenia sposoby porozumiewania się
i rozumienia komunikatów przez dziecko, realizację wypowiedzi, budowę i sprawności aparatu artykulacyjnego, czynności fizjologiczne
w obrębie narządów mowy. Sprawdzeniu podlega także słuchu fonematyczny, pamięć słuchowa i kinestezja artykulacyjna. Diagnoza stanowi podstawę do opracowania odpowiedniego programu terapii logopedycznej.

 

 

Na podstawie diagnozy dokonanej przez nasz zespół specjalistów naszym najmłodszym klientom proponujemy szeroki zakres wsparcia terapeutycznego. Specjalizujemy się w:

 • psychoterapii dzieci i młodzieży
 • leczeniu psychiatrycznym dzieci i młodzieży
 • terapii pedagogicznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • terapii logopedycznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Psychoterapia dzieci i młodzieży: prowadzona przez wykwalifikowanych psychoterapeutów poddających się regularnej superwizji. Psychoterapia jest formą pomocy psychologicznej. Jej celem jest udzielenie pomocy w zakresie zdiagnozowanych trudności związanych
z emocjami, myślami, zachowaniem, funkcjonowaniem społecznym.

Leczenie psychiatryczne dzieci i młodzieży prowadzone przez specjalistę psychiatrę może być jedyną formą terapii. Bardzo często towarzyszy jednak innym działaniom pomocowym.  Niejednokrotnie stanowi niezbędny element prowadzonej psychoterapii  (np. w leczeniu zaburzeń lękowych, nadpobudliwości psychoruchowej itd.).

Terapia pedagogiczna: prowadzona przez pedagogów z wieloletnią praktyką. Terapia pedagogiczna najczęściej zalecana jest dzieciom
i młodzieży z trudnościami w nauce. Jest niezbędna przy takich problemach jak dysleksja rozwojowa, trudności z koncentracją uwagi, pamięcią, organizacją procesu uczenia się. Wspiera i przyspiesza rozwój funkcji i umiejętności niezbędnych dla osiągnięcia szkolnego sukcesu. Proponowane formy zajęć terapeutycznych:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (zalecane m.in. w dysleksji rozwojowej)
 • terapia ręki (przy dysleksji, zaburzeniach integracji sensorycznej, niepełnosprawności ruchowej)
 • zajęcia rewalidacyjne (dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)

Terapia logopedyczna: prowadzona przez doświadczonego logopedę w formie indywidualnych bądź grupowych spotkań. Celem terapii jest usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się – od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie. W ramach terapii logopedycznej stosuje się m.in.: ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia głosowe i oddechowe, trening słuchowy, “kąpiel słowną”, masaż logopedyczny, usprawnianie pracy ręki, pedagogikę zabawy, logorytmikę, piktogramy.

W zależności od potrzeb dziecka i preferencji rodziców, oferujemy zarówno indywidualne, jak i grupowe formy terapii.