Psychoterapia

W psychoterapii zakłada się  osiągnięcie korzystnych zmian w obrębie sposobu tworzenia relacji z innymi ludźmi, postrzegania samego siebie, radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami, czy też kryzysami osobistymi.
 

 
W maju 2016 r. pracę rozpoczyna grupa terapeutyczna dla osób dorosłych.

Dla kogo przeznaczona jest ta grupa?

Grupa terapeutyczna skierowana jest do osób odczuwających cierpienie z powodu różnych trudności natury psychologicznej.

Do udziału w grupie zapraszamy osoby:

 • z zaburzeniami nastroju (np. depresja, choroba afektywna dwubiegunowa);
 • z zaburzeniami lękowymi (np. ataki paniki, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, myśli i czynności natrętne, zaburzenia stresowe pourazowe (PTSD), zaburzenia adaptacyjne, hipochondria, nerwica serca, nerwica żołądka, psychogenne bóle głowy, brzucha, zgrzytanie zębami -bruksizm);
 • z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, ortoreksja);
 • z zaburzeniami snu (np. bezsenność, lęki nocne);
 • z doświadczeniem traumy, kryzysu życiowego (np. śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, doświadczenie mobbingu, sytuacja choroby własnej lub kogoś z najbliższego otoczenia, udział w wypadku komunikacyjnym itd.);
 • mające trudności w relacjach społecznych np.  z powodu nieśmiałości;
 • cierpiące z powodu osamotnienia, braku bliższych relacji z innymi;
 • doświadczające napadów i wybuchów złości;
 • mające problemy w relacjach z partnerem, rodziną;
 • przeżywające brak satysfakcji z pracy/trudności w samorealizacji w życiu zawodowym.

Co zyskasz biorąc udział w tej grupie?

Udział w grupie terapeutycznej umożliwia wszechstronny rozwój człowieka. Głównym celem terapii grupowej jest polepszenie jakości życia. Jest to możliwe dzięki osiąganiu kolejnych celów terapeutycznych.

Efekty udziału w grupie to m.in.:

 • zrozumienie siebie: swoich potrzeb, myśli, emocji i zachowań;
 • poprawa samopoczucia psychicznego;
 • nauczenie się nowych sposobów radzenia sobie z codziennymi trudnościami;
 • poznanie sposobów na bezpieczne wyrażanie własnych emocji;
 • poprawa swoich relacji z innymi ludźmi;
 • nauczenie się stawiania granic w relacjach rodzinnych, zawodowych, towarzyskich;
 • odbudowa poczucia własnej wartości;
 • otrzymanie zrozumienia i wsparcia.

Jak pracuje grupa?

Przyjęcie do grupy terapeutycznej poprzedza jednorazowa konsultacja z jednym z terapeutów. Takie spotkanie pozwala na rozpoznanie, na ile psychoterapia grupowa może być pomocna dla danej osoby.

 • grupa jest prowadzona przez dwóch psychoterapeutów i liczy maksymalnie 10 uczestników;
 • spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 3 godziny zegarowe (2 sesje z 15 minutową przerwą między nimi);
 • grupa pracuje przez okres 12 miesięcy;
 • sesje odbywają się o stałej porze, zawsze w ten sam dzień tygodnia;
 • grupa ma charakter półotwarty, co oznacza, że możliwe jest dołączenie do grupy w trakcie jej trwania.

Prowadzący:

Klaudiusz Zajączkowski: Absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunku pedagogika, psychoterapeuta systemowy, starszym specjalista pracy z rodziną. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy z klientem w kontakcie indywidualnym i grupowym. Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną, terapię par, psychoterapię grupową. Konsultuje i szkoli pracowników pomocy społecznej oraz  superwizuje asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej. Jest prelegentem na konferencjach poświęconych tematyce pracy z rodziną.

Patrycja Curyło–Sikora: Psycholog (absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego), psychoterapeuta – ukończone całościowe czteroletnie szkolenie z psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, w trakcie procesu doktoryzacji w zakresie psychologii zdrowia. Posiada uprawnienia pedagogiczne – ukończone Studium Pedagogiczne UJ w Krakowie oraz uprawnienia do prowadzenia mediacji rodzinnych.

Proponowany dzień pracy grupy: środy w godzinach 18.00-21.00
 

 

Przez psychoterapię indywidualną rozumiemy cykl spotkań w postaci sesji psychoterapeutycznych. Rozpoczęcie psychoterapii indywidualnej poprzedzają dwa-trzy spotkania konsultacyjne. Zawierany jest tzw. kontrakt, czyli umowa między uczestnikiem terapii
a terapeutą, dotycząca obszaru terapii, stosowanych metod, kwestii formalnych.

Psychoterapeuta pomaga w zrozumieniu interakcji między daną osobą a jej otoczeniem, dokonaniu wglądu w problemy i konflikty wewnętrzne, uświadomieniu pochodzenia zaburzeń. Stwarza warunki do bezpiecznego odreagowania trudnych, urazowych doświadczeń. Udziela wsparcia merytorycznego i emocjonalnego w tworzeniu nowych, bardziej adaptacyjnych sposobów funkcjonowania w środowisku rodzinnym, zawodowym, społecznym.

Terapia indywidualna dzieci i dorosłych przeznaczona jest dla osób:

 • przeżywających lęki, napięcie, nerwice, depresję
 • doświadczających zaburzeń emocjonalnych po urazie psychicznym
 • dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania
 • osób, które doświadczyły traumatycznego (urazowego) zdarzenia, zmieniającego ich dotychczasowe funkcjonowanie
 • przeżywających trudności małżeńskie oraz trudności w kontakcie z dziećmi
 • osób, które utraciły kogoś bliskiego lub żyjących w zagrożeniu jego odejściem
 • osób, które podjęły próbę samobójczą lub noszą się z zamiarem samobójstwa
 • przeżywających gwałtowną, niekorzystną zmianę w życiu (utratę pracy, zagrożenie ciężką chorobą itp.)
 • doświadczających trudności związanych z przejściem na nowy etap życia np.: zmiana stanu cywilnego, narodzenie dziecka, odejście
  z domu dorosłych dzieci, przejście na emeryturę itp.
 • przeciążonych psychicznie, obarczonych następstwami wielu trudnych zadań w życiu swoim i rodziny, żyjących w stanie przewlekłego stresu

Ilość spotkań oraz ich tematyka zależy od indywidualnych potrzeb uczestnika oraz problemów, z jakimi boryka się osoba zgłaszająca się na psychoterapię. Sesja indywidualna trwa 45-50 minut.